Процедура Подкрепа за малки  предприятия за преодоляване на последствията от COVID-19

Във връзка с преодоляване на икономическите последствия от пандемията КОВИД-19 Европейският съюз, с подкрепата на правителството на Р.България, приложи към Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) с приоритетна ос „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ процедурата BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Нейната цел е осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

В тази връзка, настоящата процедура се явява продължение на инициативата в рамките на ОПИК за осигуряване на оборотен капитал чрез безвъзмездни средства за предприятия от всички сектори в страната, започната с процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ и процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на малките предприятия с реализиран оборот от минимум 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

В резултат от изпълнението на процедурата се очаква предприятията, получили подкрепа, да продължат дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.

Общият размер на финансиране на продедурата е 40 000 000 евро, като от тях 34 000 000 евро са от страна на Европейския съюз, а 6 000 000 евро е националното ни съфинансиране. Предвидено е наличният бюджет по процедурата да бъде разделен пропорционално по сектори на икономическа дейност.

Ние, от екипът на Давидо вярваме, че помощта която предстои да получим по тази процедура, ще ни позволи по-лесно да преодолеем последствията от пандемията COVID-19.